vineri, 1 mai 2009

INU
TATSU
UMA
SARU
USHI
I
U
NE
TORI
HITSUJI
MI
TORA

Un comentariu: